มาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับท่องเที่ยว

NjpUs24nCQKx5e1HUl8VGSZUavZszgXqAroACPJPnQ3
การท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีศักยภาพในการทำรายได้ให้กับประเทศไทยสูง ดังนั้นนโยบายด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่จะต้องเร่งดำเนินการ คือการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัย และการให้บริการระดับสากล โดยการเน้นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก รวมทั้งการกำหนดแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประเทศไทยจึงเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวในฐานะที่เป็นการค้าบริการที่มีศักยภาพเพื่อสร้างงาน กระจายรายได้ และหารายได้จากเงินตราต่างประเทศ พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย

มาตรการด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการนับว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยป้องกันความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าและของผู้จัดนำเที่ยวเองที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากปัจจัยต่างๆได้เป็นอย่างดี หากจะเกิดความเสียหายบ้างจากเหตุสุดวิสัยต่างๆก็จะไม่เสียหายมากมายนักในการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวให้ได้รับความน่าเชื่อถือ และป้องกันเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจท่องเที่ยวควรจัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ

การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวไมให้เสื่อมโทรม และรักษาคุณค่าด้านการท่องเที่ยว โดยมีแนวทางการศึกษาศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมากๆ เพื่อให้ทราบจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด ที่แหล่งท่องเที่ยวสามารถรับได้ รวมทั้งการจัดทำมาตรการที่เหมาะสมในการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวสำคัญๆ เช่น ขยายพื้นที่จอดรถยนต์ เพิ่มจำนวนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สถานที่พักแรม จำนวนห้องน้ำและห้องส้วม ร้านอาหาร ถังขยะ การจัดเก็บ เป็นต้น เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณนักท่องเที่ยว การสร้างความเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยว โดยจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ในระดับท้องถิ่นระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ และนำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และก่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดจากการท่องเที่ยว รวมทั้ง การก่อให้เกิดการขยายระยะเวลาการท่องเที่ยวให้ยาวนานยิ่งขึ้น และการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยสามารถเชื่อมโยงในระดับต่างๆ